Przejdź do treści

Regulamin konkursu – Nowa koszulka meczowa Unii Swarzędz

Opublikowany 20 września 2020 roku

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Unii Swarzędz w serwisie Facebook.

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest Unia Swarzędz; zwana dalej „Organizatorem”.

5. Konkurs trwać będzie 1 dzień od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Unii Swarzędz w serwisie Facebook (tj. od dnia 20.09.2020 r. od godziny 16:00 do dnia 21.09.2020 r. do godziny 16:00).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

[UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się podmiot będący osobą fizyczną po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej „Uczestnikiem”.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

§ 3.

[ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zareagowanie na post konkursowy umieszczony na osi czasu Unii Swarzędz w serwisie Facebook reakcją „Super” lub „Wow” oraz prawidłowe wytypowanie wyniku do przerwy oraz wyniku końcowego meczu 9. kolejki III ligi sezonu 2020/21 pomiędzy Unią Swarzędz a Nielbą Wągrowiec.

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Unii Swarzędz w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. Podmiotów, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
b. Podmiotów, które biorą udział w Konkursie nieposługujących się fałszywym profilem w serwisie Facebook.
7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

8. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca

§ 4.
[NAGRODY]
1. Nagrodą w Konkursie będzie nowa koszulka meczowa pierwszej drużyny Unii Swarzędz wybrana w wyniku głosowania.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

§ 5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 27.09.2020 r. o godzinie 20:00.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Unii Swarzędz w serwisie Facebook. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Unii Swarzędz na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Unii Swarzędz na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 27.09.2020 r. do godziny 20:00 . W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Unii Swarzędz w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.
§ 8.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: sksunia.pl.
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.